Hoe Zorgvlied aan de A6 ontsnapte (2)

 

In 1968 maakte het Rijk bekend Rijksweg 6 (de huidige A6) van Emmeloord naar Groningen te willen verlengen. Precies tussen Elsloo en Zorgvlied door. Deel twee van het verhaal over een snelweg die er nooit kwam:

Eigenlijk was van meet af aan duidelijk dat de verlenging van Rijksweg 6 naar Groningen niet de hoogste prioriteit had, ook al stond het tracé in het Rijkswegenplan 1968. Reeds begin dat jaar viel in de Leeuwarder Courant te lezen dat ‘het Rijk de aanleg van dit weggedeelte van een lagere urgentie acht dan bijvoorbeeld de verdubbeling van de Afsluitdijk.’ En dan was er nog de slappe, natte bodem in het nog niet zo lang op de zee veroverde Zuidelijk Flevoland. “Aangezien de weg in het laagste deel van die polder komt te liggen, zal de aanleg vanwege de ontwatering vermoedelijk niet voor 1978 voltooid kunnen worden”, tekende een journalist van de Leeuwarder Courant uit het Rijkswegenplan op.

De autoriteiten hielden de moed er aanvankelijk echter nog stevig in. Zo verzekerden de bestuurders van de provincie Drenthe eind 1969 dat er geen enkele reden was om aan te nemen dat de weg niet uiterlijk 1985 een feit zou zijn. “Tijdens zijn bezoek aan Hoogeveen op 4 september heeft de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening ir. W Schut ten stelligste ontkend dat er ten aanzien van Rijksweg 6 een nieuwe situatie zou zijn ontstaan. Ook de Rijkswaterstaatsdienst in Drenthe ontkende bij navraag de juistheid van de berichten inzake uitstel van de wegaanleg, aldus het College van Gedeputeerde Staten.” (Nieuwsblad van het Noorden, 20 september 1969).

Maar, het duurde en duurde. Begin jaren zeventig drukte de Rijksplanologische Dienst met twee nieuwe bezwaren nog wat verder op de rem: “De weg roept uit oogpunt van ruimtelijke ordening grote bezwaren op vanwege de doorsnijding van een landschappelijk fraai gebied van grote schaal”, zo valt in het jaarverslag van de dienst over 1970 te lezen. Een opvallend nieuw argument, dat een veranderende opvatting over natuur en milieu weerspiegelt. Ook wordt in het jaarverslag gezegd dat de urgentie van aanleg van Emmeloord naar Groningen ‘duidelijk minder’ is geworden. Volgens de Leeuwarder Courant van 2 oktober 1971 zou hiermee gedoeld worden op de mogelijkheid om Rijksweg 6 tot Emmeloord te volgen, daarna Rijksweg 50 tot Joure te kiezen, en daar Rijksweg 43 richting Groningen te nemen.

Al met al raakte de verlenging van Rijksweg 6 steeds meer op een zijspoor. In onze contreien drong dat in 1972 definitief door. Burgemeester mr. P. J. Molendijk van Steenwijk maakte 20 oktober via het Nieuwsblad van het Noorden wereldkundig dat de ‘supersnelle weg’ er niet zou komen. Dat had hij uit ‘zeer betrouwbare bron’ vernomen: “Aanvankelijk zou de weg in 1985 gereed zijn, later in 1990, maar ik heb goede redenen aan te nemen dat als straks de herziene uitgave van de Tweede Nota op de Ruimtelijke Ordening en een nieuw Rijkswegenplan zullen verschijnen, Rijksweg 6 niet meer op de kaarten voorkomt.” Dat speet hem overigens niet: “Het heeft zijn voordelen als de weg niet als een dolk door recreatiegebieden van meer dan nationale betekenis zal steken.” En zo voegde hij toe: “Ook uit economisch oogpunt is de weg onbelangrijker geworden.”

De burgemeester had het goed gezien. Van het voortdurende uitstel kwam uiteindelijk inderdaad het spreekwoordelijke afstel. Gelukkig maar. Want stel je eens voor: een dagelijkse file voor knooppunt Oosterwolde op de A6 tussen Emmeloord en Groningen ter hoogte van de afrit Zorgvlied…

Hans van Eeden (januari 2014)

PS
Aanleiding voor deze bijdrage vormde het artikel ‘De snelweg die nooit kwam’ van Willem van Hamersvelt in de special ‘400 jaar Drenthe’ van het Dagblad van het Noorden (november 2003).

(Op deze tekst is het auteursrecht van toepassing. Overname alleen met toestemming van www.dejuistetekst.nl)

Geef een reactie